Peaceevercelebrity.TV

久安名人电视

着名女高音歌唱家胡晓平卡内基演唱会

Loading the player ...


      着名女高音歌唱家胡晓平            男高音歌唱家赖建平

       女高音歌唱家Lily Cheung

    小提琴演奏家Ding Huang

         男中歌唱家Keith Milkie 

        赖建平、Lily Cheung男女声二重唱     

              赖建平、Keith Milkie 男声二重唱